Travel your style by Friday Trip


ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คุ้มครองเอเชีย (สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป)
Oasis Group Tour Asia
ให้ความคุ้มครองที่จำเป็นระหว่างการเดินทาง - ค่ารักษาพยาบาลการส่งตัวกลับประเทศ
และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์ฉุกเฉิน
รหัส INS-001
เริ่มต้น 95.-/ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ
Travel Insurance for Outbound Traveller (ยื่นขอวีซ่า Schengen ได้ทุกแผน)
ให้ความคุ้มครองที่จำเป็นระหว่างการเดินทาง - ค่ารักษาพยาบาลการส่งตัวกลับประเทศ
และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์ฉุกเฉิน
รหัส INS-002 เริ่มต้น 290.-/ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ (สำหรับ 10 ท่านขั้นไป)
Travel Insurance Oasis Group Tour (ยื่นขอวีซ่า Schengen ได้)
การบริการช่วยเหลือ ทางการแพทย์ฉุกเฉิน การยกเลิกการเดินทาง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รหัส INS-003
เริ่มต้น 235.-/ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

TOP