Travel your style by Friday TripT-SUD CHENGDU WORLD HERITAGE (TG)

ประเทศจีน / รหัส OUT-1802
เริ่มต้น 25,888.- -/เดินทาง พ.ค.-ส.ค.61
เที่ยวเขาเอ๋อเหมย นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจิ่วติ่ง นมัสการ สมัตภัธโพธิสัตว์
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน เที่ยวอุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า (HX)
ประเทศฮ่องกง / รหัส OUT-1803
เริ่มต้น 18,999.-/เดินทาง มี.ค.-ก.ย.61
นสัการพระใหญ๋ ณ วัดโป่วหลิน สัมผัสวัฒนธรรม ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
อิสระช้อปปิ้ง City gate Outlet Mall , ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
เที่ยวชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ชมวิหารเซนต์ปอล
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม (CX)
ประเทศฮ่องกง / รหัส OUT 1804
เริ่มต้น 17,900.-/เดินทาง มี.ค.-ต.ค.61
นสัการพระใหญ๋ ณ วัดโป่วหลิน สัมผัสวัฒนธรรม ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
ชม A SYMPHONY OF LIGHTS เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม พอพรเจ้าแม่กวนอิม
รายละเอียดเพิ่มเติม

TOP