FTH-021
โปรแกรมการเดินทาง 2 วัน 1 คืน

วันแรก                   กรุงเทพฯ – ชุมชนรักษ์เขาบายศรี – ศูนย์สาธิตและแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีเขาพลอยแหวน – บ่อพลอยเหล็กเพชร – บ้านประมง โฮมสเตย์

06:00 น.                ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

10:00 - 12:00 น.     ทำกิจกรรมที่ ชุมชนรักษ์เขาบายศรี
เดินเที่ยวชมสวนผลไม้ และชิมระกำจากต้น
เรียนรู้การผสมเกสรดอกระกำ
เรียนรู้วิธีเย็บตับจากจากใบระกำ
ปั้นท๊อฟฟี่ทุเรียน

Optional: สนใจชิมผลไม้เมืองจันท์ในช่วงเทศกาลผลไม้ เม.ย.-มิ.ย. เพิ่มท่านละ 400.-

12:00 - 13:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนูท้องถิ่นของชุมชนรักษ์เขาบายศรี 

13:30 - 15:00 น.     ทำกิจกรรมที่ ศูนย์สาธิตและแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีเขาพลอยแหวน
เรียนรู้เทคนิคการคัดแยกและดูพลอยแต่ละชนิด

15:30 - 17:00 น.     ทำกิจกรรมที่ บ่อพลอยเหล็กเพชร
เรียนรู้การขุดพลอยแบบดั้งเดิม

17:30 น.                เข้าที่พักสไตล์บ้านพักตากอากาศติดแม่น้ำ บ้านประมง โฮมสเตย์ ให้ท่านได้สัมผัสชีวิตของชาวประมง มีเรือคายัคและจักรยานให้บริการฟรี
***สามารถแวะตลาดสดเพื่อซื้ออาหารและซีฟู้ดใด้ก่อนเข้าที่พัก กรณีต้องการทำอาหารเย็นทานเอง เนื่องจากที่พักมีห้องครัว และพื้นที่กลางแจ้งสำหรับการปิ้งย่างให้บริการ

18:00 น.                ***อิสระรับประทานอาหารเย็น

พักที่ บ้านประมง โฮมสเตย์ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง                  ชุมชนเสม็ดงาม – ชุมชนรักษ์เขาบายศรี – กรุงเทพฯ

08:00 น.                รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) และเดินทางออกจากที่พัก

09:00 - 13:30 น.     ทำกิจกรรมที่ ชุมชนเสม็ดงาม
เรียนรู้การทำนากก
เรียนรู้การตัดและคัดแยกต้นกก
เรียนรู้การสานเสือกก

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) เมนูท้องถิ่นของชุมชนเสม็ดงาม

14:00 - 17:00 น.     เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยงเมืองจันท์ เช็คอินถ่ายรูปสวยกับบรรยากาศยามเย็น อาทิ คุกขี้ไก่ หรือป้อมฝรั่งเศส, จุดชมวิวประภาคารแหลมสิงห์, ชมวิวบริเวณอ่าวกระทิง

17:00 น.                เดินทางกลับกรุงเทพฯ

21:00 น.       ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการท่านละ 3,900 บาท

การันตีขั้นต่ำ นักเดินทาง 8 ท่าน

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 8 ท่าน
  • ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามระบุในรายการ
  • ค่ารถตู้ VIP 9 ที่นั่ง นำเที่ยวตามระบุในรายการ พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง
  • ค่ากิจกรรมที่ชุมชนตามระบุในรายการ
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
  • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท หรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์                 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • สนใจชิมผลไม้เมืองจันท์ที่ชุมชนรักษ์เขาบายศรีในช่วงเทศกาลผลไม้ เม.ย.-มิ.ย. จ่ายเพิ่มท่านละ 400.-
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าโทรศัพท์ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการ ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ตามความพึงพอใจของท่าน เป็นต้น
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

หมายเหตุ

  • จองทัวร์ขั้นต่ำอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP