FTH-022
โปรแกรมการเดินทาง 2 วัน 1 คืน

วันแรก                   กรุงเทพฯ – ชุมชนริมน้ำจันทบูร – ชุมชนบ้านปัถวี – โฮมสเตย์ที่ทุ่งเพล

06:00 น.                เดินทางออกจากกรุงเทพฯ

10:00 - 11:30 น.     เที่ยวชมวิถีชีวิตที่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 300 ปีริมแม่น้ำจันทบุรี ชมตึกแถวโบราณลักษณะสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบผสมผสานทั้งไทย-จีน-ยุโรป ร้านรวงต่างๆ และภาพวาดบนฝาผนัง

11:30 - 12:30 น.     ***อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูร

13:00 - 15:30 น.     ทำกิจกรรมที่ ชุมชนบ้านปัถวี
เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์
นั่งรถซาเล้งชมสวนผลไม้ และวิถีชีวิตชาวสวนบ้านปัถวี
เก็บน้ำผึ้งชันโรง หรือผึ้งจิ๋ว และทำน้ำสมุนไพร
เรียนรู้การทำสบู่จากมังคุด

16:00 น.                เข้าที่พัก บ้านป่าริมธาร โฮมสเตย์ ที่พักบรรยากาศดี โอบล้อมด้วยป่าเขาและลำธาร

17:30 - 19:00 น.     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ
พักที่ บ้านป่าริมธาร โฮมสเตย์ (The Cabin Creek) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง                  น้ำตกกระทิง – ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน – ลานหินสีชมพู – สะพานไม้จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม – กรุงเทพฯ

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

09:00 - 11:30 น.     เที่ยวชมธรรมชาติบริเวณ น้ำตกกระทิง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยป่าที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดี

12:00 - 13:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง

13:00 - 15:00 น.     ชมธรรมชาติของป่าชายเลน และเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์น้ำที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

15:30 - 16:30 น.     ถ่ายรูปที่ระลึกและชมธรรมชาติบริเวณ ลานหินสีชมพู โขดหินริมทะเล

17:00 - 18:00 น.     เดินเล่นบน สะพานไม้จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม ที่สร้างยื่นทอดยาวลงไปในทะเลรับลมทะเลเย็นๆ สักการะเจดีย์สีขาวเก่าแก่กว่า 200 ปี ที่ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล

18:00 น.                เดินทางกลับกรุงเทพฯ

22:00 น.                ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพอัตราค่าบริการท่านละ 3,900 บาท

การันตีขั้นต่ำ นักเดินทาง 8 ท่าน

 อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าที่พัก 1 คืน พักหลังละ 4-8 ท่าน
  • ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามระบุในรายการ
  • ค่ารถตู้ VIP 9 ที่นั่ง นำเที่ยวตามระบุในรายการ พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง
  • ค่ากิจกรรมที่ชุมชนตามระบุในรายการ
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
  • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท หรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าโทรศัพท์ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการ ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ตามความพึงพอใจของท่าน เป็นต้น
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 หมายเหตุ

  • จองทัวร์ขั้นต่ำอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP