FTH-024

อ่างทอง – สิงห์บุรี   2 วัน 1 คืน

‘Low Carbon More Legacy’

ล่องเรือแม่น้ำน้อย ชมรังนกกระจาบ เทศบาลตำบลบางจัก – วัดสี่ร้อย ตามรอยตำนานขุนรองปลัดชู  – โพธิ์ล้อมโบสถ์ วัดสังกระต่าย – วัดขุนอินทประมูล พระนอนโบราณ – ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน – ชุมชนบ้านทองเอน – บ้านสวนอยู่สุข

จุดเด่นของโปรแกรม

 • ล่องเรือแม่น้ำน้อย ชมรังนกกระจาบ ตามเส้นทางธรรมชาติ กราบหลวงพ่อโต วัดสี่ร้อย
 • ไหว้พระวัดสังกระต่าย และเที่ยวชม “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี โพธิ์ล้อมโบสถ์”
 • ไหว้พระและเที่ยวชม วัดขุนอินทประมูล เสน่ห์แห่งวัดพระนอนโบราณเมืองอ่างทอง
 • ชมวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านสวนอยู่สุข
 • เที่ยวชมตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จ.สิงห์บุรี กินเที่ยววิถีไทย ลัดเลาะในถิ่นวีรชน
 • ชุมชนบ้านทองเอน ชมการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ และทำกล้วยตากรูปหัวใจ
 • ชมการเลี้ยงหอยขม แบบธรรมชาติ ไร้สารเคมี
 • Work shop สนุกกับการเพ้นท์สีกระถางต้นไม้จากผ้า

หมายเหตุ

 • เวลา:             ทัวร์ 2 วัน 1 คืน เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน
 • สถานที่:         รับ-ส่ง จากโรงแรมในใจกลางกรุงเทพฯ เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ โดยรถตู้ และเรือ
 • รูปแบบ:         ทัวร์อาหาร – ธรรมชาติ – Work shop – เรือเทศบาลท้องถิ่น – รถ
 • การแต่งกาย:    ควรเตรียมชุดเสื้อผ้าสวมใส่สบาย เหมาะสมกับการเข้าวัด และรัดกุม เพื่อความสะดวก
  ในการขึ้นลงเรือ (เรือท้องแบนท้องถิ่นแบบมีหลังคา) รวมทั้งอุปกรณ์กันแดด หมวก ร่มเสื้อกันฝน ติดตัวมาด้วย
 • การจอง:         จองทัวร์ขั้นต่ำ 15 วันก่อนการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง 2 วัน 1 คืน

วันแรก                   กรุงเทพฯ – อ่างทอง – ล่องเรือแม่น้ำน้อย ชมรังนกกระจาบ – วัดสี่ร้อย – วัดสังกระต่าย – วัดขุนอินทประมูล – บ้านสวนอยู่สุข

เช้า                        ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอ่างทอง

                            ถึงจุดล่องเรือท้องแบน ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ชาวบ้านให้การต้อนรับด้วยเครื่องดื่มสมุนไพร และขนมไทย

                            ล่องเรือแม่น้ำน้อย ชมรังนกกระจาบ ตามเส้นทางธรรมชาติ วิถีชุมชนริมน้ำ และขึ้นจากเรือ แวะไหว้พระที่ วัดสี่ร้อย กราบหลวงพ่อโต อันศักดิ์สิทธิ์

กลางวัน                   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ร้านนิรมิต บรรยากาศสบายๆ ริมแม่น้ำน้อย

บ่าย                       ไหว้พระ วัดสังกระต่าย และเที่ยวชม “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี โพธิ์ล้อมโบสถ์” เป็น1 ใน 65 ต้นไม้สำคัญของชาติที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงาม

                            ไหว้พระและเที่ยวชม วัดขุนอินทประมูล เสน่ห์แห่งวัดพระนอนโบราณเมืองอ่างทอง

เย็น                        ชมวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านสวนอยู่สุข

เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

                            รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) แบบท้องถิ่นจากวัตุดิบธรรมชาติในบ้านแสนสุข

พักที่ มานูน่า รีสอร์ทหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง                  ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน – ชุมชนบ้านทองเอน จ.สิงห์บุรี – กรุงเทพฯ

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

                            เที่ยวชม ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จ.สิงห์บุรี กินเที่ยววิถีไทย ลัดเลาะในถิ่นวีรชน

                            ถึง ชุมชนบ้านทองเอน ร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้านในชุมชน

 • ชมการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ และทำกล้วยตากรูปหัวใจ
 • ชมการเลี้ยงหอยขม แบบธรรมชาติ ไร้สารเคมี
 • Work shop เพ้นท์สีกระถางต้นไม้จากผ้า

กลางวัน                   รับประทานกลางวันในชุมชน (มื้อที่ 4) แบบท้องถิ่นพื้นบ้าน    

บ่าย                       ออกเดินทางกลับ

เย็นถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนนักเดินทาง

2-3 ท่าน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

ราคาต่อท่าน (บาท)

7,700

4,100

3,900

3,500

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก 1 คืน (นอนห้องละ 4-8 ท่าน) หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามระบุในรายการ
 • ค่ารถตู้ VIP 9 ทีนั่ง พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง นำเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่าเรือท้องถิ่น และหรือรถสองแถวท้องถิ่น นำเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายและให้ความรู้ ในกิจกรรมชุมชนต่างๆ ตามระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท หรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ หรือค่าโทรศัพท์ ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) เป็นต้น
 • ค่ามัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ตามความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ

 • จองทัวร์ขั้นต่ำ 15 วันก่อนการเดินทาง

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP