FTH-025

นครนายก - ปราจีนบุรี  2 วัน 1 คืน

‘Low Carbon More Fun’

ภูกะเหรี่ยง ยลวิถีเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ - ล่องเรือหางยาวชม 3 น้ำตกเหนือเขื่อนขุนด่านปราการชล - กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง แหล่งผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์รายแรกของเมืองไทย - ล่องแก่งหินเพิง ผจญภัยในสายน้ำ


จุดเด่นของโปรแกรม

 • ภูกะเหรี่ยง สนุกกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อาทิ เรียนรู้การสีข้าว ปลูกต้นข้าวอ่อน ดำนา ทำขนมข้าวยาคู
 • เดินเล่นบนสะพานสะพานพราวภูฟ้า ที่ทอดยาวไปกลางทุ่งนา และชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรัตนจัน
 • ล่องเรือหางยาวชม 3 น้ำตกเหนือเขื่อนขุนด่านปราการชล
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตกบนสันเขื่อนและเก็บภาพประทับใจ
 • กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง แหล่งผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์รายแรกของเมืองไทย ส่งให้กับโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา
 • สนุกกับกิจกรรมที่ท้าทาย ล่องแก่งหินเพิง ผจญภัยในสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติที่ตื่นใจ ด้วยเรือยางมาตรฐานและทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์

หมายเหตุ

 • เวลา:             ทัวร์ 2 วัน 1 คืน เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน
 • สถานที่:         รับ-ส่ง จากโรงแรมในใจกลางกรุงเทพฯ เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ โดยรถตู้ และเรือ
 • รูปแบบ:         ทัวร์ผจญภัย – ธรรมชาติ – สมุนไพร – เรือท้องถิ่นมีหลังคา – เรือยาง – รถ
 • การแต่งกาย:    ควรเตรียมชุดเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แห้งง่ายรัดกุม และรองเท้ากันลื่น เพื่อความสะดวก

ในการขึ้นลงเรือ และเดินเข้าน้ำตก รวมทั้งอุปกรณ์กันแดด หมวก ร่ม อุปกรณ์อาบน้ำ

เสื้อกันฝน (ควรเตรียมเสื้อผ้าแห้งสำหรับเปลี่ยนหลังจากเล่นน้ำมาด้วย)

 • การจอง:         จองทัวร์ขั้นต่ำ 15 วันก่อนการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง 2 วัน 1 คืน

วันแรก                   กรุงเทพฯ – นครนายก

เช้า                        ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครนายก โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

                            เดินทางถึง ภูกะเหรี่ยง แหล่งเรียนรู้ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ต้อนรับด้วย welcome drink และสนุกกับกิจกรรมฐานต่างๆ

 • เรียนรู้การสีข้าว
 • ปลูกต้นข้าวอ่อน
 • ดำนา
 • เดินเล่นบนสะพานสะพานพราวภูฟ้าที่ทอดยาวไปกลางทุ่งนาอันเขียวขจี และชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรัตนจัน พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่ได้สะสมข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของบรรพบุรุษไทยเวียง

กลางวัน                   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ในปิ่นโตกลางทุ่งนา

บ่าย                       กิจกรรมเรียนรู้การทำขนมข้าวยาคู

                            เดินทางถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล และนั่งเรือหางยาวชมน้ำตกในเขื่อน

 • น้ำตกผางามงอน
 • น้ำตกคลองคราม
 • น้ำตกช่องลม

เย็น                        ถ่ายรูปสันเขื่อน และรอชมพระอาทิตย์ตกดิน

                            เดินทางเข้าที่พัก และรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ร้านประนอม

พักที่ นาวา รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง                  กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง – ล่องแก่งหินเพิง ปราจีนบุรี - กรุงเทพฯ

เช้า                        เดินทางออกจากที่พัก (มื้อที่ 3)

                            เดินทางถึง กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง แหล่งผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์รายแรกของเมืองไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (IFOAM) และได้ส่งสมุนไพรให้กับ โรงพยาบาลอภัยภูเบศรเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา และสนุกกับกิจกรรมฐานต่างๆ

 • เดินชมสวนสมุนไพร และชมวิถีชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์
 • ทดลองทำลูกประคบ
 • ทำยาดมส้มโอมือ

กลางวัน                   รับประทานอาหารกลางวันจากวัตถุดิบสมุนไพร (มื้อที่ 4) ร้านอาหารในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ตึกเหลือง)

บ่าย                       เดินทางถึง แก่งหินเพิง ปราจีนบุรี สนุกกับกิจกรรมที่ท้าทาย ล่องแก่งผจญภัยในสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติที่ตื่นใจ ด้วยเรือยางมาตรฐานและทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ พร้อมทานอาหารว่างกลางป่า

เย็น                        เดินทางกลับ

                            ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนนักเดินทางขั้นต่ำ

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

ราคาท่านละ (THB)

5,900

5,500

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก 1 คืน (นอนห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามระบุในรายการ
 • ค่ารถตู้ VIP 9 ทีนั่ง หรือรถท้องถิ่นสองแถว พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง นำเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่าเรือหางยาวท้องถิ่นนำเที่ยว ตามระบุในรายการ
 • ค่ากิจกรรมล่องแก่งเรือยาง และกิจกรรมต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียม (คนไทย) เข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายและให้ความรู้ ในกิจกรรมชุมชนต่างๆ ตามระบุ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท หรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าโทรศัพท์ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ หรือยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) เป็นต้น
 • ค่ามัคคุเทศก์คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ตามความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ

จองทัวร์ขั้นต่ำ 15 วันก่อนการเดินทาง

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP