FTH-026

น่าน – แพร่  3 วัน 2 คืน

‘Low Carbon More Authentic’

ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์  - ชุมชนบ่อสวก ลองทำเครื่องปั้นดินเผา – พิธีบายศรีสู่ขวัญ – การทอผ้าบ้านซาวหลวง – การทำน้ำอ้อยบ้านป่าคา – ศูนย์ OTOP จังหวัดน่าน – ชมวิวแม่น้ำน่านยามเย็น – สักการะพระธาตุเขาน้อย – นั่งสามล้อ ผ่อเมืองแป้ – วนอุทยานแพะเมืองผี - การย้อมผ้าหม้อห้อม ณ บ้านทุ่งโฮ้ง


จุดเด่นของโปรแกรม

 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ชมงาช้างดำ ถ่ายรูปอุโมงค์ต้นลีลาวดี
 • วัดภูมินทร์ ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า “ภาพกระซิบรักบรรลือโลก”
 • ชุมชนบ่อสวก ชมเตาเผาโบราณ เก่าแก่กว่า 700-800 ปี
 • สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ ปั้นดินเผาตามวิถีของชุมชนบ่อสวก สาธิตการทำลูกประคบจิ๋ว ชมกระบวนการผลิตผ้าทอ เรียนรู้การผลิตน้ำอ้อยสูตรดั้งเดิมของชุมชนบ่อสวก
 • ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงสะล้อซอซึง รับประทานอาหารเมนูพื้นเมืองแบบขันโตก
 • แวะชมวิวแม่น้ำน่าน ณ คาเฟ่สุดกองดี บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ
 • สักการะ พระธาตุเขาน้อย และชมวิวยามเย็นเมืองน่าน
 • นั่งรถสามล้อถีบชมวิวเมืองแพร่
 • วนอุทยานแพะเมืองผี ชมความสวยงามด้าน ธรณีวิทยา หน้าผา เสาดิน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 • ลงมือทดลองทำการย้อมผ้าหม้อห้อมชิ้นเดียวในโลก ณ บ้านทุ่งโฮ้ง

หมายเหตุ

 • เวลา:             ทัวร์ 3 วัน 2 คืน เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน
 • สถานที่:         รับจากสนามบินน่าน - ส่งที่สนามบินแพร่
 • รูปแบบ:         ทัวร์วิถีชีวิต – ศิลปวัฒนธรรม – Work shop – เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ โดยรถตู้
 • การแต่งกาย:    ควรเตรียมชุดเสื้อผ้าสวมใส่สบาย เหมาะสมกับการทำกิจกรรม และเข้าวัด
  รวมทั้งอุปกรณ์กันแดด หมวก ร่ม กล้องถ่ายรูป
 • การจอง:         จองทัวร์ขั้นต่ำ 15 วันก่อนการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง 3 วัน 2 คืน

วันแรก                   สนามบินน่าน –พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน – วัดภูมินทร์ – ศูนย์ OTOP - ชุมชนบ่อสวก

เช้า                        รับที่สนามบินน่าน

                            เยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ที่บรรจุสมบัติล้ำค่าอันเป็นมรดกตกทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ชมงาช้างดำ วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน ถ่ายรูปอุโมงค์ต้นลีลาวดี

                            สักการะพระประธานจตุรพักตร์ ณ วัดภูมินทร์ ชมพระอุโบสถทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า “ภาพกระซิบรักบรรลือโลก”

                            แวะซื้อของที่ระลึก ณ ศูนย์ OTOP จังหวัดน่าน

กลางวัน                   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ร้านเฮือนฮอม

บ่าย                       เดินทางถึง ชุมชนบ่อสวก และเริ่มกิจกรรมในชุมชน

  • ชมเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก เก่าแก่กว่า 700-800 ปี
  • Work shop ทดลองทำเครื่องปั้นดินเผาตามวิถีของชุมชนบ่อสวก รับประทานอาหารว่าง
  • เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงสาธิตการทำลูกประคบจิ๋ว

เย็น                        เข้าที่พัก โฮมสเตย์บ้านบ่อสวก พักผ่อนตามอัธยาศัย

                            ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงสะล้อซอซึง
พร้อมรับประทานอาหารเย็น เมนูพื้นเมืองแบบขันโตก (มื้อที่
2)

พักที่ โฮมสเตย์ชาวบ้านบ่อสวก หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง                  ทำบุญตักบาตร ชุมชนบ่อสวก – คาเฟ่สุดกองดี – พระธาตุเขาน้อย - จ.แพร่

เช้า                        ทำบุญตักบาตร (กรณีไม่ตรงกับวันพระ เปลี่ยนเป็นทำบุญทานข้าวโก๊ะที่วัด)

                            รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่โฮมสเตย์

                            เรียนรู้การทำเครื่องจักรสาน สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

                            เรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าทอ การย้อมและการปั่นฝ้าย จากกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง

                            เรียนรู้การผลิตน้ำอ้อยสูตรดั้งเดิมของชุมชนบ่อสวก น้ำอ้อยบ้านป่าคา

กลางวัน                   รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง (มื้อที่ 4) และเลือกซื้อของฝากชุมชน

บ่าย                       แวะชมวิวแม่น้ำน่าน ณ คาเฟ่สุดกองดี บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ

                            สักการะ พระธาตุเขาน้อย และชมวิวยามเย็นเมืองน่าน

เย็น                        เดินทางถึงที่พัก จ.แพร่
**อิสระรับประทานอาหารเย็น ที่กาดกองเก่า ถนนคนเดินเมืองแป้

พักที่ จิงเจอร์เบรดเฮ้าส์ บีแอนด์บีหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม                  นั่งรถสามล้อถีบชมวิวเมืองแพร่ – วนอุทยานแพะเมืองผี – บ้านทุ่งโฮ้ง -

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่รีสอร์ทที่พัก

                            นั่งรถสามล้อถีบชมวิวเมืองแพร่

 • คุ้มเจ้าหลวง
 • คุ้มวงศ์บุรี
 • วัดจอมสวรรค์ / วัดพระนอน

กลางวัน                   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ร้านน้ำย้อยเมืองแป้

บ่าย                       เที่ยวชม วนอุทยานแพะเมืองผี เป็นสถานที่มีความสวยงามด้าน ธรณีวิทยา หน้าผา เสาดิน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

                            ลงมือทดลองทำการย้อมผ้าหม้อห้อม ณ บ้านทุ่งโฮ้ง

                            แวะซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้ามัดย้อมผ้าหม้อห้อมเป็นของฝาก

เย็น     ส่งยังสนามบินแพร่ เดินทางกับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนนักเดินทาง

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

ราคาท่านละ (THB)

8,500

7,000

6,500

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน (นอนห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามระบุในรายการ
 • ค่ารถตู้ VIP 9 ทีนั่ง หรือรถสามล้อท้องถิ่น พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง นำเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียม (คนไทย) เข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายและให้ความรู้ ในกิจกรรมชุมชนต่างๆ ตามระบุ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท หรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – น่าน / เส้นทางแพร่ – กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ หรือค่าโทรศัพท์ ค่าทำบุญ ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) เป็นต้น
 • ค่ามัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ตามความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ

 • จองทัวร์ขั้นต่ำ 15 วันก่อนการเดินทาง

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP