FTH-027

อุดรธานี - หนองคาย  3 วัน 2 คืน

‘Low Carbon More Gastronomy’

ชุมชนคีรีวงกต ล่องแก่งรถอีแต๊กเข้าน้ำตกห้วยช้างพลาย – วัดป่าภูก้อน – ชุมชนวังน้ำมอก ทานอาหารพื้นถิ่นดินแดน สองล้าน-สองเวียง – เล่นน้ำที่ตาดวัง – ร่วมพิธีบายศรีน้อย – ใส่บาตรข้าวเหนียว – วัดผาตากเสื้อ เดินบน Sky Walk  ชมวิวแบบพาโนรามา


จุดเด่นของโปรแกรม

 • ชุมชนคีรีวงกต ล่องแก่งรถอีแต๊ก ลุยน้ำ เข้าป่าสู่น้ำตกห้วยช้างพลาย
 • ทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์สไตล์ Low Carbon ริมน้ำตกห้วยช้างพลาย
 • ชมทิวทัศน์และความสวยงามของสถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์ร่วมสมัย วัดป่าภูก้อน
 • ชุมชนวังน้ำมอก จ.หนองคาย ชุมชนท่องเที่ยวและวัฒนธรรมป่าพื้นบ้านอาหาร
 • สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ทดลองทำ “ขันคู่ปี” ร่วมลงมือทำโคมไฟพาแลงแบบ DIY เรียนรู้วิธีการทำไก่บั้ง อาหารท้องถิ่นของวังน้ำมอก ใส่บาตรข้าวเหนียวร่วมกับชาวบ้าน
 • ร่วมพิธีต้อนรับ “บายศรีน้อย” พร้อมรับประทานอาหารเย็น “กินข้าวเว้าพื้น”
 • ไหว้พระวัดผาตากเสื้อ และชมวิวแบบพาโนรามาบน Sky Walk กระจกใสแห่งแรกในประเทศไทย

หมายเหตุ

 • เวลา:             ทัวร์ 3 วัน 2 คืน เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน
 • สถานที่:         รับ-ส่ง จากสนามบินอุดรธานี หรือโรงแรมในตัวเมืองอุดรธานี
 • รูปแบบ:         ทัวร์อาหาร – วิถีชีวิต – ผจญภัย – วัฒนธรรม – รถตู้ – รถอีแต๊ก
 • การแต่งกาย:    เสื้อผ้าสวมใส่สบาย เตรียมชุดสำหรับเล่นน้ำ แห้งง่าย และรัดกุม (นั่งรถอีแต๊กและเล่น
  น้ำตก) รวมทั้งอุปกรณ์กันแดด หมวก ร่ม อุปกรณ์อาบน้ำ เสื้อกันฝนและควรเตรียมเสื้อผ้าแห้งสำหรับเปลี่ยนหลังจากเล่นน้ำด้วย
 • การจอง:         จองทัวร์ขั้นต่ำ 15 วันก่อนการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง 3 วัน 2 คืน

วันแรก                   สนามบินอุดรธานี – ชุมชนคีรีวงกต จ.อุดรธานี – น้ำตกห้วยช้างพลาย – วัดป่าภูก้อน – หนองคาย

เช้า                        ถึงสนามบินอุดรธานี

                            ถึงศูนย์รับนักท่องเที่ยว ชุมชนคีรีวงกต อ.นายูง จ.อุดรธานี ชาวบ้านให้การต้อนรับ แนะนำเจ้าหน้าที่ดูแลและคนขับรถอีแต๊ก

                            ล่องแก่งรถอีแต๊ก ลุยน้ำ เข้าป่าสู่ น้ำตกห้วยช้างพลาย

                            สัมผัสธรรมชาติ และสนุกกับการเล่นน้ำตกห้วยช้างพลาย

กลางวัน                   ทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) แบบบุฟเฟ่ต์สไตล์ Low Carbon ริมน้ำตกห้วยช้างพลาย

บ่าย                       นั่งรถอีแต๊กกลับชุมชน แวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝาก

                            ไหว้พระ ชมทิวทัศน์และความสวยงามของสถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์ร่วมสมัยและความเงียบสงบของ วัดป่าภูก้อน

เย็น                        เช็คอินที่บ้านไม้ริมโขง อ.สังคม จ.หนองคาย พักผ่อนตามอัธยาศัย

                            รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ บ้านไม้ริมโขง หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง                  กิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนวังน้ำมอก จ.หนองคาย

เช้า                        ตื่นแต่เช้า เดินชมวิว เก็บภาพสวยๆ ริมฝั่งโขง

                            รับประทานอาหารเช้าในที่พัก (มื้อที่ 3)

                            เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์

                            ถึงศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวและวัฒนธรรมป่าพื้นบ้านอาหาร ชุมชนวังน้ำมอก จ.หนองคาย ชาวบ้านให้การต้อนรับด้วยน้ำดื่มสมุนไพรและกาแฟที่ชงแบบโบราณ

                            ร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ทดลองทำ “ขันคู่ปี” จากนั้นสักการะ พระเจ้าล้านทอง ณ วัดเทสรังสี บ้านวังน้ำมอก

                            แวะเก็บผักริมรั้ว มาไว้ทำอาหารมื้อเย็นวันนี้

กลางวัน                   รับประทานอาหารกลางวันในชุมชน (มื้อที่ 4)

บ่าย                       เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนและร่วมลงมือทำโคมไฟ DIY

                            เรียนรู้วิธีการทำไก่บั้ง อาหารท้องถิ่นของวังน้ำมอก

                            เล่นน้ำที่ตาดวัง เป็นลำธารเล็กๆ ที่ไหลจากน้ำตกวังน้ำมอก

เย็น                        เข้าที่พักโฮมสเตย์ของชุมชน พักผ่อนตามอัธยาศัย

                            ชมความงามของแสงไฟจาก “โคมไฟพาแลง” หัตถกรรมพื้นบ้านสองล้าน – สองเวียง

                            ร่วมพิธีต้อนรับ “บายศรีน้อย” พร้อมรับประทานอาหารเย็น “กินข้าวเว้าพื้น” (มื้อที่ 5) ฟังเรื่องราวดินแดน สองล้าน – สองเวียง

                            พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่โฮมสเตย์ของชุมชนวังน้ำมอก

 

วันที่สาม                  ชุมชนวังน้ำมอก – วัดผาตากเสื้อ – สนามบินอุดรธานี

เช้า                        ตื่นแต่เช้า ใส่บาตรข้าวเหนียวร่วมกับชาวบ้าน

                            นั่งจิบกาแฟ กับข้าวจี่ กล้วยปิ้งร้อนๆ และเลือกซื้อของฝากจากชุมชน

                            รับประทานอาหารเช้าในชุมชน (มื้อที่ 6)

                            ไหว้พระ วัดผาตากเสื้อ และชมวิวแบบพาโนรามาบนสกายวอล์ค (Sky Walk) กระจกใสแห่งแรกในประเทศไทย

กลางวัน                   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ร้านวีที แหนมเนือง ในตัวเมืองอุดร

บ่าย                       เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนนักเดินทาง

2-3 ท่าน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

ราคาท่านละ (THB)

11,000

7,700

6,600

6,100

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน (นอนห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามระบุในรายการ
 • ค่ารถตู้ VIP 9 ทีนั่ง หรือรถท้องถิ่น พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง นำเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน ตามระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียม (คนไทย) เข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายและให้ความรู้ ในกิจกรรมชุมชนต่างๆ ตามระบุ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท หรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ หรือค่าโทรศัพท์ ค่าทำบุญ ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) เป็นต้น
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ตามความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ

 • จองทัวร์ขั้นต่ำ 15 วันก่อนการเดินทาง

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP