INP-008A
วันแรก                  ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) – เกาะนาวโอพี (พม่า) – หาดมาดาม – เกาะ The Letter – อ่าวดอกไม้

08.00 น.               พร้อมกันที่ท่าเรือแกรนด์อันดามัน จ.ระนอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่านพร้อมทำเอกสารผ่านแดน (ให้ทุกท่านเปลี่ยนชุดเตรียมพร้อมเล่นน้ำ)

08.45 น.               เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะสอง ประเทศพม่า เพื่อตรวจเอกสารผ่านแดน

09.00 น.               จากนั้นนำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะนาวโอพี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์หมู่เกาะมากมาย ในท้องทะเลพม่า

10.30 น.               ถึงเกาะนาวโอพี นำทุกท่านล่องเรือชมบริเวณรอบเกาะนาวโอพี ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และสัมผัสโลกใต้ทะเลที่ทุกท่านรอคอย เช่น กิจกรรมดำน้ำ เกาะภูเขาไฟ / หาดมาดาม / อ่าวดอกไม้

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะนาวโอพี เทอเรสริมหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณหน้าหาดส่วนตัว

14.00 น.               นำทุกท่านดำน้ำดูปะการัง อันสมบูรณ์ เช่น ทุ่งดอกไม้ทะเล แห่งทะเลเมียนมาร์ / อ่าวผักกาด / กัลปังหา ชมปลาการ์ตูนและฝูงปลานานาชนิด จากนั้นนำทุกท่านกลับสู่ เกาะสอง ประเทศพม่า

17.00 น.               ถึง ท่าเรือแกรนด์อันดามัน จ.ระนอง / ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ...

 


*****************************************************

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าทริปดำน้ำทะเลพม่า พร้อมอุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkeling (หน้ากาก+ท่อหายใจ) เสื้อชูชีพ และผ้าเช็ดตัว
  • ค่าอาหาร 1 มื้อ ตามระบุในโปรแกรม และค่าอาหารเครื่องดื่มบนเรือ
  • ค่าธรรมเนียมผ่านแดนพม่า
  • ค่าเรือรับ-ส่ง
  • ค่าเจ้าหน้าที่หรือไกด์คอยประสานงานและอำนวยความสะดวก
  • ค่าประกันภัยคุ้มครองการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (1,000,000 บาท / ท่าน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว้
  • ค่าทำเอกสารผ่านแดนของชาวต่างชาติ ต้องเสียเพิ่ม 1,000 บาท

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP