INP-009BA
วันแรก                  ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) – เกาะนาวโอพี (พม่า)

08.00 น.               พร้อมกันที่ท่าเรือแกรนด์อันดามัน จ.ระนอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่านพร้อมทำเอกสารผ่านแดน (ให้ทุกท่านเปลี่ยนชุดเตรียมพร้อมเล่นน้ำ)

08.45 น.               เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะสอง ประเทศพม่า เพื่อตรวจเอกสารผ่านแดน

09.00 น.               จากนั้นนำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะนาวโอพี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์หมู่เกาะมากมาย ในท้องทะเลพม่า

10.30 น.               ถึงเกาะนาวโอพี นำทุกท่านล่องเรือชมบริเวณรอบเกาะนาวโอพี ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และสัมผัสโลกใต้ทะเลที่ทุกท่านรอคอย เช่น กิจกรรมดำน้ำ เกาะภูเขาไฟ / หาดมาดาม / อ่าวดอกไม้

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะนาวโอพี เทอเรสริมหาด (มื้อที่ 1)
พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณหน้าหาดส่วนตัว / เช็คอินเข้าที่พัก

15.00 น.               นำทุกท่านดำน้ำดูปะการัง อันสมบูรณ์ ณ แหลมดอกไม้ทะเล แห่งทะเลเมียนมาร์ / อ่าวผักกาด / กัลปังหา ชมปลาการ์ตูน และทุ่งดอกไม้ทะเลสีน้ำเงินสลับสีมากมายยามหุบตัว

18.00 น.               นำทุกท่านเดินทางกลับสู่กลับนาวโอพี

19.00 น.                รับประทานอาหารค่ำ ณ เทอเรสริมหาดส่วนตัว (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง               เกาะนาวโอพี – ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง)

08:00 น.               รับประทานอาหารเช้า ณ ริมหาดเกาะนาวโอพี (มื้อที่ 3)

09.00 น.               นำท่านดำน้ำบริเวณ เกาะเดอะเลทเตอร์ / อ่าวผักกาด และกลับมาพายเรือคายักเล่นหน้าหาด (แจ้งกับเจ้าหน้าที่) พักผ่อนตามอัธยาศัย

11:00 น.               ทำภารกิจส่วนตัว เก็บสัมภาระ พร้อมทั้งเช็คเอ้าท์

12:00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ริมหาดเกาะนาวโอพี (มื้อที่ 4)

14:00 น.               นำทุกท่านกลับสู่ เกาะสอง ประเทศเมียนมาร์

17.00 น.               ถึง ท่าเรือแกรนด์อันดามัน จ.ระนอง / ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ...

 


*****************************************************

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ (นอนเต้นท์หลังละ 2-4 ท่านขึ้นไป, ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนคี่ ทางบริษัทจะมีเตียงเสริมให้บริการ (เฉพาะโรงแรม หรือรีสอร์ท)
  • ค่าทริปดำน้ำทะเลพม่า พร้อมอุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkeling (หน้ากาก+ท่อหายใจ) เสื้อชูชีพ และผ้าเช็ดตัว
  • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามระบุในโปรแกรม
  • ค่าธรรมเนียมผ่านแดนพม่า
  • ค่าเรือรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
  • ค่าเจ้าหน้าที่หรือไกด์คอยประสานงานและอำนวยความสะดวก
  • ค่าประกันภัยคุ้มครองการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (1,000,000 บาท / ท่าน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว้
  • ค่าทำเอกสารผ่านแดนของชาวต่างชาติ ต้องเสียเพิ่ม 1,000 บาท

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP