INP-009BB
วันแรก                  ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) – เกาะนาวโอพี (พม่า)นอนโรงแรมวิคตอเรียคลิฟ

08.00 น.               พร้อมกันที่ท่าเรือแกรนด์อันดามัน จ.ระนอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่านพร้อมทำเอกสารผ่านแดน (ให้ทุกท่านเปลี่ยนชุดเตรียมพร้อมเล่นน้ำ)

08.45 น.               เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะสอง ประเทศพม่า เพื่อตรวจเอกสารผ่านแดน

09.00 น.               จากนั้นนำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะนาวโอพี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์หมู่เกาะมากมาย ในท้องทะเลพม่า

10.45 น.               ถึงเกาะนาวโอพี นำทุกท่านล่องเรือชมบริเวณรอบเกาะนาวโอพี ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และสัมผัสโลกใต้ทะเลที่ทุกท่านรอคอย นำทุกท่านดำน้ำดูปะการังทุ่งดอกไม้ใต้ทะเลแห่งเมียนมาร์ / แหลมดอกไม้ / บ้านคุณทองสุข (ปลาไหลมอลเล่ย์) / เกาะภูเขาไฟ เป็นต้น

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะนาวโอพี เทอเรสริมหาด (มื้อที่ 1)
พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณหน้าหาดส่วนตัว

14.00 น.               นำทุกท่านดำน้ำดูปะการัง อันสมบูรณ์ ณ หาดมาดาม

15.00 น.               นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เกาะสอง (ประเทศเมียนมาร์)

16.00 น.               พร้อมต้อนรับทุกท่านสู่เกาะสอง รถรับท่านเช็คอิน ณ โรงแรมวิคตอเรียคลิฟ

19.00 น.                รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ณ ระเบียงส่องตะวันแสงทอง (มื้อที่ 2) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง               เกาะนาวโอพี – ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง)

07:00 น.               รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)

09.00 น.               พักผ่อนตามอัธยาศัย / เล่นน้ำในสระ / ฟิตเนส / ถ่ายภาพสะพานไม้

12:00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารวิคตอเรีย (มื้อที่ 4) จากนั้นทำภารกิจส่วนตัว เก็บสัมภาระ

14:00 น.               พร้อมสัมภาระเช็คเอ้าท์ (City Tour) นั่งรถไป สักการะเจดีย์ปิดอร์เอ / อนุสาวรีย์บุเรงนอง / ซื้อของฝาก

15.30 น.               นำท่านเดินทางกลับ จ.ระนอง

17.00 น.               ถึง ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ฝั่งระนอง) / ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ...

 


*****************************************************

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ (นอนเต้นท์หลังละ 2-4 ท่านขึ้นไป, ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนคี่ ทางบริษัทจะมีเตียงเสริมให้บริการ (เฉพาะโรงแรม หรือรีสอร์ท)
  • ค่าทริปดำน้ำทะเลพม่า พร้อมอุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkeling (หน้ากาก+ท่อหายใจ) เสื้อชูชีพ และผ้าเช็ดตัว
  • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามระบุในโปรแกรม
  • ค่าธรรมเนียมผ่านแดนพม่า
  • ค่าเรือรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
  • ค่าเจ้าหน้าที่หรือไกด์คอยประสานงานและอำนวยความสะดวก
  • ค่าประกันภัยคุ้มครองการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (1,000,000 บาท / ท่าน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว้
  • ค่าทำเอกสารผ่านแดนของชาวต่างชาติ ต้องเสียเพิ่ม 1,000 บาท

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP