THP-002A

รายละเอียดโปรแกรม:

Type A ** กรณีเข้าพักภูผาและลำธารรีสอร์ท** (เพิ่มท่านละ 100 บาท)

วันที่หนึ่ง

ภูผาและลำธารรีสอร์ท

14.00 น.

เดินทางเข้า Check in ณ ภูผาและลำธารรีสอร์ท  พักผ่อนตามอัธยาศัย

18:00 น.

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

สันเขื่อน – แพไพรวัลย์ – เขาสามเกลอ - ถ้ำปะการัง

07:30 น.

รับประทานอาหารเช้าท่ามกลางขุนเขาและไอหมอก (มื้อที่ 2)

09:00 น.

Check out ออกจากรีสอร์ท เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ แวะชมวิวบริเวณ “สันเขื่อน”

10:30 น.

ออกเดินทางโดยเรือหางยาว

11:00 น.

สัมผัสทัศนียภาพของ “กุ้ยหลินเมืองไทย” และเก็บภาพประทับใจ และชม “เขาสามเกลอ”

12:00 น.

เดินทางถึงแพ พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)

14:00 น.

ออกเดินเท้า ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร สู่เขตอนุรักษ์พันสัตว์ป่าห้วยถ้ำจันทร์

15:00 น.

นั่งแพไม้ไผ่ของอุทยาน ชมทัศนียภาพเก็บภาพความประทับใจ บริเวณ ทะเลใน 500ไร่ เดินทางมุ่งสู่ “ถ้ำปะการัง” ขึ้นถ้ำชมความสวยงามภายในถ้ำปะการัง ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

16:00 น.

เดินทางโดยเรือหางยาวมุ่งสู่ ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา

17.00 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ

******************************************

Type B ** (กรณีเข้าพักแพ ลงเรือรอบ 07.30 น.) **

วันที่หนึ่ง

แพไพรวัลย์ – เขาสามเกลอ - ถ้ำปะการัง

07:30 น.

ออกเดินทางโดยเรือหางยาวมุ่งสู่ แพไพรวัลย์ (แพเชี่ยวหลานรีสอร์ทเดิม)

08:30 น.

สัมผัสทัศนียภาพของ “กุ้ยหลินเมืองไทย” และเก็บภาพประทับใจ ณ “เขาสามเกลอ”

10:00 น.

เดินทางถึง แพไพรวัลย์ เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

12:30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

15:00 น.

นั่งแพไม้ไผ่ของอุทธยาน ชมทัศนียภาพเก็บภาพความประทับใจ บริเวณ ทะเลใน 500ไร่ เดินทางมุ่งสู่ “ถ้ำปะการัง” ขึ้นถ้ำชมความสวยงามภายในถ้ำปะการัง ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

16:00 น.

กลับถึงแพที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ลอยคอเล่นน้ำ พายเรือคายัคตามช่องเขา

ชมฝูงนกเงือก ลิง ค่าง และสัตว์ป่าท่ามกลางขุนเขา

18:30 น.

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

วันที่สอง

ภูผาและลำธารรีสอร์ท - ล่องเรือแคนู

07:00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

10:00 น.

เก็บสัมภาระเพื่อ Check out จากแพที่พักเดินทางโดยเรือหางยาวมุ่งสู่ ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา

11:00 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ

******************************************

 Type C ** (กรณีเข้าพักแพ ลงเรือรอบ 11.00 น.) **

วันที่หนึ่ง

แพไพรวัลย์ – เขาสามเกลอ  - ถ้ำปะการัง

10:00 น.

11:00 น.

ชมวิวสันเขื่อน ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

ออกเดินทางโดยเรือหางยาวมุ่งสู่ แพไพรวัลย์ (แพเชี่ยวหลานรีสอร์ทเดิม)

11:30 น.

สัมผัสทัศนียภาพของ “กุ้ยหลินเมืองไทย” และเก็บภาพประทับใจ และชม “เขาสามเกลอ”

12:30 น.

14:00 น.

เดินทางถึงแพไพรวัลย์ เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

ออกเดินเท้า ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร สู่เขตอนุรักษ์พันสัตว์ป่าห้วยถ้ำจันทร์

15:00 น.

นั่งแพไม้ไผ่ของอุทธยาน ชมทัศนียภาพเก็บภาพความประทับใจ บริเวณ ทะเลใน 500 ไร่ เดินทางมุ่งสู้ “ถ้ำปะการัง” ขึ้นถ้ำชมความสวยงามภายในถ้ำปะการัง ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

16:00 น.

กลับถึงแพที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ พายเรือคายัคตามช่องเขา

ชมสัตว์ต่างๆ อาทิ ฝูงนกเงือก ลิง ค่าง และสัตว์ป่าท่ามกลางขุนเขา

18:00 น.

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

วันที่สอง

ภูผาและลำธารรีสอร์ท - ล่องเรือแคนู

08:00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) และเตรียมเก็บสัมภาระเพื่อ Check out

10:00 น.

ออกเดินทางจากแพที่พัก เดินทางโดยเรือหางยาวมุ่งสู่ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา

11.30 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ

******************************************

อัตราค่าบริการรวม

1.เที่ยวสันเขื่อน, กุ้ยหลิน, เขาสามเกลอ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือแคนนู

2.อาหาร 3  มื้อ, ที่พัก 1 คืนตามระบุ – ค่าธรรมเนียม – ค่าประกัน – ไกด์ท้องถิ่น

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร- เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว้

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP