THP-007

รายละเอียดโปรแกรม :

A : แพคเกจ  2 วัน 1 คืน

วันแรก                 

14.00 น.               ลงทะเบียนเข้าพักที่รายาบุรี รีสอร์ท

16.30 น.               ล่องแพ ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเรือ ชาวแพ บริเวณทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางพระอาทิตย์ตกยามเย็น พร้อมรับบริการ Soft Drink ท่านละ 1 Drink

18.30 น.                รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรายาบุรี (มื้อที่ 1) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

06.00 น.               หลังจากพักผ่อนอย่างสุขสบาย ขอเชิญทุกท่านดื่มด่ำกับแสงแรกแห่งวันใหม่ ซึ่งมาทักทายท่านถึงระเบียงส่วนตัวของทุกห้อง

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรายาบุรี (มื้อที่ 2) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00 น.               ส่งคืนห้องพักกับทางรีสอร์ท เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

**********************************************

B : แพคเกจ  3 วัน 2 คืน

วันแรก                 

14.00 น.               ลงทะเบียนเข้าพักที่รายาบุรี รีสอร์ท

16.30 น.               ล่องแพ ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเรือ ชาวแพ บริเวณทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางพระอาทิตย์ตกยามเย็น พร้อมรับบริการ Soft Drink ท่านละ 1 Drink

18.30 น.                รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรายาบุรี (มื้อที่ 1) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

06.00 น.               หลังจากพักผ่อนอย่างสุขสบาย ขอเชิญทุกท่านดื่มด่ำกับแสงแรกแห่งวันใหม่ ซึ่งมาทักทายท่านถึงระเบียงส่วนตัวของทุกห้อง

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรายาบุรี (มื้อที่ 2) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

08.30 น.               ออกเดินทางไป "น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น" (ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป)
**กรณีไม่ถึง 10 ท่าน จะเปลี่ยนเป็นล่องแพเหนือเขื่อนศรีนครินทร์แทน**

12.00 น.                รับประทานอาหารเที่ยง (อาหารกล่อง) บนเรือ (มื้อที่ 3)

14.30 น.               เดินทางกลับถึงรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.                รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรายาบุรี (มื้อที่ 4) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

06.00 น.               หลังจากพักผ่อนอย่างสุขสบาย ขอเชิญทุกท่านดื่มด่ำกับแสงแรกแห่งวันใหม่ ซึ่งมาทักทายท่านถึงระเบียงส่วนตัวของทุกห้อง

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท (มื้อที่ 5) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00 น.               ส่งคืนห้องพักกับทางรีสอร์ท เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

**********************************************

หมายเหตุ: รายการล่องแพ อาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ตามความเหมาะสมของสภาพดินฟ้าอากาศ
วันหยุดเทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์ ไม่เปิดบริการสำหรับแพคเกจทัวร์

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าที่พักห้องพักปรับอากาศ ตามประเภทที่เลือก
  • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม
  • ค่าล่องแพนำเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว้, และค่าเดินทาง เป็นต้น

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก


TOP