THP-015


วันแรก 

06.00 น.               เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ สถานีขนส่ง จ.น่าน และนำท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อทำกิจวัตรประจำวัน จัดสัมภาระในการล่องแก่ง ขอสงวนสิทธิ์ท่านละไม่เกิน 2 กิโลกรัม

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) และออกเดินทางสู่ บ้านสบมาง จุดเริ่มต้นการผจญภัย

09.00 น.               ฟังบรรยายและการสาธิตจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ กฎความปลอดภัย กติกา มารยาท คำสั่งต่างๆ และข้อตกลงร่วมในการล่องแก่ง เริ่มต้นการล่องแก่ง ในช่วงแรกของการล่องแก่งกระแสน้ำยังไม่รุนแรงนัก ถือเป็นช่วงของการฝึกฝนความพร้อมเพรียงและคำสั่งต่างๆ จนกระทั่ง 30 นาที ผ่านไป สายน้ำว้า จะเริ่มทักทายท่านด้วยแก่งระดับต่างๆ สลับกันไป เช่น แก่งโก้, แก่งผาหลวง, แก่งไฮจ้ำ ฯลฯ

เที่ยง                      รับประทานอาหารเที่ยงในแบบปิกนิกริมน้ำว้า (มื้อที่ 2)

บ่าย                        นักผจญแก่งทุกท่านจะได้พบกับแก่งต่างระดับมากกว่า ช่วงที่ผ่านมา อาทิ แก่งส้าน, แก่งเสือเต้น, แก่งห้วยเดื่อ และแก่งผีป่า ซึ่งได้ถูกเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำโฆษณา เครื่องดื่มเป๊ปซี่ โดยสิ้นสุดการล่องแก่งที่ หาดทรายงาม - บ้านตอง

17.00 น.                ถึงแค้มป์ นำสัมภาระขึ้นฝั่ง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมพร้อมรับประทานอาหารเย็นแสนอร่อย (มื้อที่ 3)

 

วันที่สอง

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

08.30 น.               ออกเดินทางในช่วงสุดท้ายของการเดินทางครั้งนี้ ซึ่งยังคงมีแก่งน้อยใหญ่ต่างๆ รอคอยการฝ่าฟันจากนักผจญแก่ง เริ่มจากแก่งครก, แก่งผาขี้นก (เสือตะปบ), แก่งผารถเมล์, แก่งเสือเต้นแม่จริม, แก่งโตน, แก่งใหม่, แก่งสร้อย, และท้ายสุดกับแก่งวังลุน ก่อนสิ้นสุดการผจญแก่ง

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) จากนั้นขนย้ายสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทางจาก อ.แม่จริม สู่ตัวเมืองน่าน

นำท่านกลับถึงที่พักตัวเมืองน่าน แยกย้ายสัมภาระ ทำธุระส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินชมตัวเมือง และ สักการะพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน

17.00 น.                รับประทานอาหารมื้อเย็น

19.00 น.               เจ้าหน้าที่นำทุกท่านส่ง ณ สถานีขนส่ง จ.น่าน เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

**********************************************

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าอาหาร 5 มื้อ
  • ค่าเรือยางพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
  • ถุงกันน้ำ, เต้นท์, ถุงนอน
  • รถรับ - ส่งตามที่ระบุในโปรแกรม
  • Staff  อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
  • ประกันอุบัติเหตุ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าเดินทางไป / กลับ กรุงเทพฯ – น่าน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ หรือทิปพนักงาน
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP