THP-021
รายละเอียดโปรแกรม:     Type-A แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

วันแรก                  ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด - ดำน้ำเกาะกระ เกาะยักษ์ – โชว์ควงกระบองไฟ

08:00 น.               พบกันที่ท่าเรือแหลมศอก นำท่านออกเดินทางจากตราดสู่ เกาะกูด โดยเรือสปีดโบ้ท

09:00 น.               เดินทางถึงรีสอร์ท รับประทานอาหารเช้า ณ กัปตัน ฮุค รีสอร์ท (มื้อที่ 1)

                                จากนั้นเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมแนะนำ เช่น

 • พายเรือคายัค
 • ตกปลา (เตรียมอุปกรณ์มาเอง)
 • เล่นน้ำที่หาด

12:00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 2)

13:30 น.               ออกเรือไป เกาะกระ และเกาะยักษ์ ซึ่งเป็นแหล่ง ดำน้ำชมปะการัง ที่สวยที่สุดของทะเลตราด

16:30 น.               กลับรีสอร์ท รับประทานอาหารว่าง

18:30 น.               รับประทานอาหารเย็น ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 3)

20:30 น.               เพลิดเพลินกับการ ชมโชว์ควงกระบองไฟ / หรือ ล่องเรือชมแห่งห้อย ณ ลำคลองเจ้า (ตามสภาพอากาศ)

 

วันที่สอง               น้ำตกคลองยายกี๋ – ตราด

08:00 น.               อรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยธรรมชาติทะเล รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 4)

10:00 น.               เที่ยวน้ำตกคลองยายกี๋

11:00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 5)

12:00 น.               อำลาเกาะกูด ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ทกลับฝั่งตราด

13:00 น.               ถึง ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด โดยสวัสดิภาพ

********************************************

รายละเอียดโปรแกรม:     Type-B แพคเกจ 3 วัน 2 คืน

วันแรก                  ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด – น้ำตกคลองยายกี๋ – โชว์ควงกระบองไฟ

11:45 น.               ขึ้นเรือที่ ท่าเรือแหลมศอก ออกเดินทางสู่ เกาะกูด โดยเรือสปีดโบ๊ท

12:45 น.               ต้อนรับคณะด้วย Welcome Drink น้ำสมุนไพรไทย และเชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

13:30 น.               ทริปเดินป่า เที่ยวน้ำตกคลองยายกี๋ หรือน้ำตกคลองเจ้า

16:30 น.               รับประทานอาหารว่าง

18:30 น.               รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ กัปตัน ฮุ๊ก รีสอร์ท

21:00 น.               เพลิดเพลินกับการชม โชว์ควงกระบองไฟ

22:00 น.               พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง               ดำน้ำ – พักผ่อนกับกิจกรรมรีสอร์ท - ล่องเรือชมหิ่งห้อย

08:30 น.               อรุณสวัสดิ์ด้วยธรรมชาติทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ รีสอร์ท

10:00 น.               พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมพร้อมเดินทางไป ดำน้ำ ดูปะการังและฝูงปลาสีสันที่ก้นท้องทะเล ณ เกาะกระ เกาะทองหลาง และเกาะยักษ์

12:30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

13:00 น.               พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกกับกิจกรรมมายของรีสอร์ท อาทิ พายเรือคายัค เล่นน้ำ หรือสนุกกับกีฬาชายหาด อาทิ วอลเล่ย์บอลชายหาด ฟุตบอล

16:30 น.               รับประทานอาหารว่าง

18:30 น.               รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ รีสอร์ท

21:00 น.               นำท่าน ล่องเรือชมหิ่งห้อย ในลำคลองเจ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

 

วันที่สาม               เกาะกูด – ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด

08:30 น.               รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ รีสอร์ท

09:30 น.               เรือสปีดโบ๊ทออกเดินทางกลับ จังหวัดตราด

10:30 น.               ถึง ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด โดยสวัสดิภาพ

********************************************

หมายเหตุ   โปรแกรมการเดินทางนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าอาหาร และอาหารว่าง ตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าที่พัก ตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าเรือสปีดโบ๊ท
 • ค่าเรือนำเที่ยวตามเกาะต่างๆ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
 • หน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ
 • กิจกรรมต่างๆ อาทิ ชมโชว์กระบองไฟ, ล่องเรือชมหิงห้อย, เดินป่าเที่ยวน้ำตก, พายเรือคายัค

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป / กลับ กรุงเทพฯ – ตราด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ หรือทิปพนักงาน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP