THP-022

ตัวอย่างแพคเกจ 2 วัน 1 คืน

วันแรก                  ท่าเรือแหลมตาล - เกาะมันนอก รีสอร์ท                        

12.30 น.               พร้อมกันที่ท่าเรือเกาะมันนอกรีสอร์ทที่ ท่าเรือแหลมตาล อ.แกลง จ.ระยอง

13.00 น.               เรือออกจากท่าเรือแหลมตาล (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

14.00 น.               ยินดีต้อนรับสู่ เกาะมันนอก รีสอร์ท / พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.                รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1)

 

วันที่สอง               เกาะมันนอก รีสอร์ท - ท่าเรือ

07.00 น.               อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการ ชา กาแฟ โอวัลติน (บริการตนเอง)

08.00 น.                รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

พักผ่อนตามอัธยาศัยในระหว่างวันท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ เดินเที่ยวชมทัศนียภาพรอบๆ รอบเกาะ ถ่ายรูปตามจุดชมวิว, ดำผิวน้ำดูปะการัง (มีอุปกรณ์หน้ากากดำน้ำ และเสื้อชูชีพให้ยืมฟรี), หรือลองตกปลาได้รอบเกาะ และพายเรือคายัค (ค่าเช่าเรือคายัคมีค่าอุปกรณ์ต่างหาก)

12.00 น.               กรุณาเตรียมกระเป๋าและสัมภาระ ไว้ด้านหน้าบ้านพัก เพื่อให้พนักงานนำไปส่งที่เรือ

(Check out และ กรุณาคืนกุญแจห้องพักก่อนเวลา 12.00 น.)

12.30 น.                รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)               

14.00 น.               พร้อมกันที่เรือนอาหาร เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

15.00 น.               เรือออกจากเกาะมันนอก รีสอร์ท

16.00 น.               เดินทางถึงท่าเรือแหลมตาล โดยสวัสดิภาพ


*****************************************************

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน (ไม่รวมน้ำดื่มในมื้ออาหาร ยกเว้นอาหารเช้ามี น้ำดื่ม กาแฟ นม และน้ำผลไม้ บริการ) อาหารเช้าสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างข้าวต้มทะเล กับ อเมริกันเบร็คฟาสท์
    อาหารกลางวัน และอาหารเย็น เป็นเซ็ทเมนูที่ทางรีสอร์ทจัดไว้ให้ เมนูเป็นจำพวกอาหารทะเล+อาหารไทย
  • ค่าที่พัก (ทุกวิลล่ามีเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น) ตามระบุในโปรแกรม
  • ค่าเรือประมงดัดแปลง รับ-ส่ง ไปกลับ เกาะมันนอก พร้อมเสื้อชูชีพ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000 บาท (เฉพาะท่านที่ส่งชื่อ-สกุล มาก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วันเท่านั้น)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าเดินทางไป / กลับ กรุงเทพฯ–จ.ระยอง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ หรือทิปพนักงาน

********************************************************


ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP