THP-024


วันแรก                  กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี - พิพิธภัณฑ์สงคราม – สุสานสหประชาชาติ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ล่องแควน้อย – พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด                                                                                                                       (-/L/D)

06.00 น.               ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ สู่ จ. กาญจนบุรี

09.00 น.               ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม ที่ซึ่งจัดแสดงภาพบรรยากาศของค่ายเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นแวะสดุดีนักรบผู้กล้า ณ สุสานสหประชาชาติ ที่เหลือไว้เพียงเรื่องราว ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่ถูกสร้างโดยเชลยสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

12.00 น.               นำท่านลงเรือท่าเรือปากแซง ล่องชมลำน้ำแควน้อย สู่ที่พัก สัมผัสบรรยากาศของ ธรรมชาติแมกไม้เขียวชอุ่มตลอดสองฝั่งมาน้ำแควน้อย ถึงที่พัก บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ รีโซเทลแก่งละว้า จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

14.45 น.               ลงเรือล่องแควน้อยชมธรรมชาติ และแวะชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ก่อนกลับสู่ที่พัก

19.00 น.               รับประทานอาหารค่ำเลิศรส (มื้อที่ 2) จากนั้นนำชม ศิลปะการแสดงรำมอญ ที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน แล้วพักผ่อนในยามราตรี

พักที่ ริเวอร์แคว รีโซเทล

วันที่สอง               อุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยคใหญ่ – ถ้ำละว้า                                                                                             (B/L/D)

07.00 น.               รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่น และรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) แบบอเมริกัน

08.00 น.               นำท่านออกเดินทางล่องเรือสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยคใหญ่ ก่อนกลับสู่ที่พัก

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

13.00 น.               นำท่านล่องเรือสู่ ถ้ำละว้า เดินชมความงามของหินงอก หินย้อย

19.00 น.               รับประทานอาหารค่ำเลิศรส (มื้อที่ 5) แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ ริเวอร์แคว รีโซเทล

 

วันที่สาม               หมู่บ้านมอญ - ถ้ำพระ – ผาเอน – ทางรถไฟสายมรณะ – กรุงเทพฯ                                                       (B/L/-)

07.00 น.               รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่น และรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) แบบอเมริกัน

08.30 น.               นำท่านเดิน ชมหมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน บนพื้นที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์ และโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมของชาวมอญ ชมความงามอันละเมียดละไมของธรรมชาติป่าไผ่ (เชิญท่านขี่ช้างท่องไพร 1,000 บาท / ชั่วโมง / 2 ท่าน)

11.30 น.               เตรียมเก็บสัมภาระลงเรือเดินทางสู่ท่าเรือปากแซง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ใกล้ท่าเรือป่าแซง

13.00 น.               ขึ้นรถไฟไปตาม เส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งมรณะ เลียบแม่น้ำแควน้อย

14.20 น.               เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน

18.00 น.               ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

******************************************

อัตราค่าบริการนี้รวม

  1. ค่าที่พัก 2 คืน ที่ ริเวอร์แคว รีโซเทล
  2. ค่าอาหาร 7 มื้อ (กลางวัน, เย็น, เช้า, กลางวัน, เย็น, เช้าและกลางวัน)
  3. ไกด์นำเที่ยวพูดภาษาอังกฤษ
  4. ค่าโดยสารพาหนะทั้งหมดที่ระบุในรายการ
  5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และการแสดงตามระบุในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

    1. รายการท่องเที่ยวอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม
    2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ หรือทิปพนักงาน

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

TOP