THP-025


วันแรก                  พิพิธภัณฑ์สงคราม – สุสานทหารพันธมิตร - สะพานข้ามแม่น้ำแคว – อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด    (-/L/D)

06.00-06.30 น.   รับท่านจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ เดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี

09.00 น.               เดินทางถึงกาญจนบุรี ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม และสุสานทหารพันธมิตร ตื่นเต้นกับการเดินทางโดยเรือหางยาวที่นำท่าพบกับสามสายน้ำ แม่กลอง แควน้อย และแควใหญ่ เพื่อชมสะพานข้ามแม่น้ำแควที่โด่งดังทั่วโลก

12.00 น.               นั่งเรือหางยาว จากท่าเรือเพื่อเดินทางไปยัง ริเวอร์แควจังเกิลราฟท์ 

เช็คอินและ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

14.45 น.               เดินทางต่อไปยังท่าเรือ รีโซเทล แวะชม อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด ก่อนกลับสู่ที่พัก

19.00 น.               รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พร้อมชม ศิลปะการแสดงระบำมอญ (ประมาณ 45 นาที)

พักแรมที่ ริเวอร์แควจังเกิล ราฟท์

 

วันที่สอง               น้ำตกไทรโยคใหญ่ - ถ้ำละว้า                                                                                                                           (B/L/D)

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกัน (มื้อที่ 3)

08.00 น.               เดินทางไปชม น้ำตกไทรโยคใหญ่ และอุทยานแห่งชาติ ชมพรรณไม้ สัตว์แปลกๆ ในเส้นทางเดินเท้า กลับมารับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ ริเวอร์แคว จังเกิล ราฟท์

13.00 น.               ออกเดินทางชม ถ้ำละว้า สำรวจและชมความมหัศจรรย์ของหินงอกหินย้อย จากนั้นกลับมาพักผ่อน ณ ที่พัก กิจกรรมทางเลือก อาทิ พายเรือแคนู ปั่นจักรยานเสือภูเขา ฯลฯ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

19.00 น.               รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักแรมที่ ริเวอร์แคว จังเกิ้ล ราฟท์

 

วันที่สาม               หมู่บ้านชาวมอญ – นั่งรถไฟสายมรณะ – กรุงเทพฯ                                                                                   (B/L/-)

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกัน (มื้อที่ 6)

08.30 น.               ชมหมู่บ้านชาวมอญ บริเวณที่พัก หรือ ขี่ช้างชมป่าไผ่ เป็นทัวร์ทางเลือก (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

11.30 น.               เช็คเอาท์ และรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ท่าเรือ

13.00 น.               นำท่าน นั่งรถไฟสายมรณะ ผ่านชมวิทิวทัศน์ข้างทางเลียบแม่น้ำแควน้อย

14.20 น.               เปลี่ยนพาหนะเป็นรถปรับอากาศ เพื่อเดินทางกลับ

18.00 น.               เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ส่งท่าน ณ จุดนัดหมาย

 

******************************************

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าที่พัก 2 คืนที่ ริเวอร์แควจังเกิล ราฟท์  ในห้องพักไม่มีทีวี ตู้เย็น แอร์ พัดลม ไม่มีไฟฟ้า
  • ค่าอาหาร 7 มื้อ (กลางวัน, เย็น, เช้า, กลางวัน, เย็น, เช้าและกลางวัน)
  • ไกด์นำเที่ยวพูดภาษาอังกฤษ
  • ค่าโดยสารพาหนะทั้งหมดที่ระบุในรายการ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • รายการท่องเที่ยวอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม
  • อาหารมื้ออื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

TOP