THP-026วันแรก                  ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม – สุสานทหารพันธมิตร – สะพานข้ามแม่น้ำแคว - อนุสรณ์ช่องเขาขาด            -/L/D

06.00-06.30 น.   รับท่านจากจุดนัดพบ เดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี

09.00 น.               ถึงกาญจนบุรี นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม และ สุสานทหารพันธมิตร   
ตื่นเต้นกับการเดินทางโดยเรือหางยาวที่นำท่านพบกับ สามสายน้ำแม่กลอง แควน้อย และแควใหญ่ เพื่อชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่โด่งดังทั่วโลก

12.00 น.               นั่งเรือหางยาว จากท่าเรือเพื่อเดินทางไปยัง ริเวอร์แคว จังเกิล ราฟท์ 

เช็คอินและรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

14.45 น.               นั่งเรือเดินทางต่อไปยังท่าเรือ รีโซเทล แวะชม อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด

19.00 น.               รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พร้อม ชมระบำมอญ (ประมาณ 45 นาที) 

พักที่ ริเวอร์แควจังเกิล ราฟท์

 

วันที่สอง               ชมหมู่บ้านม้ง – ขี่ช้างชมป่า                                                                                                                                       B/L/D

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน (มื้อที่ 3) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อน หรือ ทำกิจกรรม ว่ายน้ำ ดูนก ตกปลา จ๊อกกิ้ง และนวดแผนไทย ตามอัธยาศัย

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังอาหารกลางวัน ชมหมู่บ้านชาวมอญ และ ขี่ช้างชมป่า

14.30 น.               เช็คเอาท์ และเดินทางไป ริเวอร์แคว รีโซเทล โดยแพไม้ไผ่

19.00 น.               รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ ริเวอร์แคว รีโซเทล

 

วันที่สาม               นั่งรถไฟสายมรณะ - กรุงเทพฯ                                                                                                                                B/L/-

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกัน (มื้อที่ 6) พักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น.               เช็คเอาท์ และรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ท่าเรือ

13.00 น.               นำท่าน นั่งรถไฟสายมรณะ ผ่านชมทิวทัศน์ข้างทาง

14.20 น.               เปลี่ยนพาหนะเป็นรถปรับอากาศ เพื่อเดินทางกลับ

18.00 น.               เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ส่งท่าน ณ จุดนัดหมาย

 

******************************************

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าที่พัก 2 คืน
 2. คืนแรกที่ ริเวอร์แควจังเกิล ราฟท์
 3. คืนที่สองที่  ริเวอร์แคว รีโซเทล
 4. ค่าอาหาร 7 มื้อ (กลางวัน, เย็น, เช้า, กลางวัน, เย็น, เช้าและกลางวัน)
 5. ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 6. ค่าโดยสารพาหนะทั้งหมดที่ระบุในรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 8. กิจกรรม อาทิ ขี่ช้างชมป่า, ระบำมอญ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. รายการท่องเที่ยวอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม
 2. อาหารมื้ออื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว     

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

TOP