THP-136


8.00 - 8.30 น.     รับท่านจากที่พักในตัวเมือง

10.00 น.               เยี่ยมชม ปางช้างแม่แตง เพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ต่างๆ ของช้างน่ารักแสนรู้ เช่น ช้างวาดรูป ช้างเตะฟุตบอล เป็นต้น

11.00 น.               กิจกรรม นั่งช้าง (ประมาณ 30 นาที) จากนั้นเที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ และ นั่งล้อวัวเทียมเกวียน กลับมาที่แค้มป์ช้าง

12.00 น.               แถมฟรี!!! อาหารกลางวัน

13.30 น.               นั่งแพไม้ไผ่ ล่องแม่น้ำแตง (ประมาณ 45 นาที)

15.00 น.               แวะเที่ยวชม ฟาร์มกล้วยไม้ ที่สวยงาม

16.30 น.               เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

*******************************************

**กิจกรรมนี้มี option เสริม เที่ยวชมวิถีชีวิตหมู่ชาวบ้าน กระเหรี่ยงคอยาว ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 350 บาท สามารถแจ้งเพิ่มได้

อัตราค่าบริการ

Join Tour

ท่านละ 1,200 บาท

Private Tour 6-9 ท่าน

ท่านละ 1,500 บาท

Private Tour 2-5 ท่าน

ท่านละ 1,800 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่ากาแฟ, ขนมเค้ก, ของฝาก, เป็นต้น
  • ค่าโรงแรมที่พัก อาหารเย็น
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน, รถบัส, รถไฟ
  • ค่าธรรมเนียมภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

TOP