THP-139


แพคเกจ กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ + กิจกรรมวอเตอร์สปอร์ต

วันแรก                  บ้านไม้ธารา รีสอร์ท

10.00 น.               เดินทางถึง "บ้านไม้ธารา รีสอร์ท" รับน้ำดื่มสมุนไพรเปลี่ยนเสื้อผ้า

10.30 น.               รัยฟังบรรยายจากวิทยากรท้องถิ่น และนำคณะของท่าน ล่องเรือชมวิถีชีวิตประมงชายฝั่ง รับเสื้อชูชีพพร้อมน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด ลงเรือพาทำกิจกรรม

 • ปลูกป่าชายเลน ต้นโกงกางท่านละ 2  ต้น
 • ล่องเรือชมลิงแสม ,ชมระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลคลองโคน
 • ชมฟาร์มหอยแครง
 • ชมอาชีพประมงชายฝั่ง เช่นการป้องเคย การทำกล่ำปลาดก (ตามสภาพแวดล้อมแต่ละวัน)
 • ถีบกระดานเลน เก็บหอยแครง (ขึ้นอยู่กับระดับน้ำและสภาพอากาศ)
 • เล่นน้ำทะเล พายเรือคายัค (ขึ้นอยู่กับระดับน้ำและสภาพอากาศ) 

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันบนกระเตง

13.30 น.               เรือพาคณะของท่านเข้าสู่ชายฝั่งท่าเรือ "บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท" และมีรถ

นำคณะของท่านส่งทำ กิจกรรมวอเตอร์สปอร์ต(Watersports) ต่อ ที่ "บ้านไม้ธารา รีสอร์ท"

กิจกรรม (Adventure) หอกระโดด วิ่งทุ่นโฟม ลากแพน้ำ ไต่สะพานเชือก พายเรือคายัค สไลด์เดอร์

เย็น                        เปลี่ยนเสื้อเดินทางกลับ

***********************************

 

อัตรานี้รวมค่าบริการ

 • เรือนำพาคณะของท่านทำกิจกรรม (ตามจำนวนผู้เข้ารวมทำกิจกรรม)
 • อาหารกลางวันบนกระเตงเป็นเซ็ตโต๊ะละ 6 อย่าง+ผลไม้(นั่งโต๊ะละ8 ท่าน )     1 มื้อ
 • ต้นกล้าต้นโกงกางจำนวน 2 ต้น/ ท่าน                                                          
 • พนักงานขับเรือพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน                                              
 • รถรับ+ส่ง พาทำกิจกรรมที่ "บ้านไม้ธารา รีสอร์ท" (Watersports)                                                         
 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดการทำกิจกรรม(Watersports)

อัตรานี้ไม่รวมค่าบริการ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ หรือทิปพนักงาน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

TOP